free website builder
NAC-Empowering the Youth.

To promote consumers education, empowerment, and awareness to universally protect consumers rights..

അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം 2023, മെയ്‌ 13ശനിയാഴ്ച /14 ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആലുവയിൽ YMCA ഹാളിൽ നടക്കുന്നു ഏവരും വരിക.

പൊതുജന പരാതി ഇടം

Public Grievance Cell (PGC)

How Nicely you Can Build our Dream's Come True.

1. Men as Personal Volunteering
2. Material, Sharing your Expertize in Social Media or Propogating to your Dear & Near.
3. Money, As busy with own issues Can't Contribute above 2 M.
JUST DO ONE RUPEE CHALLENGE/ TRIPLE M Together by Full Time Volunteer you will be sizeably Taken Care.

The Objectives/Activities of the Trust shall be confined to India and its operations will be permitted individually within the stipulated law of the country with a parental, control and supervision from headquarters as and when required, but their operations can be independent wherever possible.

1. To promote consumers education, empowerment, and awareness to universally protect consumers rights.
2. To organize consumer committees in villages.Wherever a Minimum of 100 Families, With a Ten Members Committee they can Form a Chapter or Branch/ Unit.
3. To create three lakhs or more consumer committees all over India initially and globally as far as possible.
4. To protect the causes and establish the rights of the consumer by minimizing complexity
and maximizing transparency of the rules and procedures of consumers
5. To create awareness among farmers on various consumer related purchases and
services
6. To organize awareness camps seminars for empowering them on consumer matters related to farmers, Destitute and Dow-Trodden.
7. To protect the farmers from the high handedness of officials in authority by expanding legal and moral supports.
8. To safeguard the causes of farmers who are marginalized due to the modern development in farming and related issues
9. To safeguard the causes of farmers who are affected by the modem advancements in the distribution of network and by related issues where survival itself threatened or questioned by major gigantic corporate and similar bodies.
10. To do all such other lawful acts as may be necessary, incidental to or conducive to the attainment of the above aims and objectives.
11. To provide Physical, Financial or Moral Support wherever and/or whatever needed within the limits of the Trust for Educational, Medical and General Wellbeing of the weaker sections of Societies, and for their upliftment and empowerment.
12. To Establish Food Testing Laboratories to Protect interest of Consumers and Farmers 13. To Establish Printing or any such Presses or Publication Houses to print or share all kinds of media support to educate Consumers and needy Society/Public in all walks of Life.
14. To Organise Outlets for the wellbeing and benefits of Healthy micro and medium Product/s Manufacturers and Consumers
15.To Procure globally Traditional and Organic Foods vegetables, Fruit's, and Cereals, Organic Fertilizers, Pesticides and/or Machineries and Equipment which can enhance the wellbeing of public and upliftment of Societies
16. To Establish Country level/International, Apex Cooperative Societies or any such Trading and Manufacturing, Marketing Organization for the Consumers' Benefit.
17. To promote Alternative Therapy and Treatments and Medicines including Indian Ayurveda, Yoga, Unani, Naturopathy, Homoeopathic and Bharatheeya Dharma, Arts and Cultural Exchanges wherever possible to create harmony relations
18.To Establish Schools from Kindergarten to High-tech Professional and to accommodate free education for the poor and Weaker sections. Medical College's for Modern Medicines, Ayurveda, Homeopathic, Unani, Naturopathic or Tribal Medicines of Age old any such Branches in any Country Globally adding and promoting that countries Treatments also including Para Medical and other such subsidiaries.
19.To provide full support, including Hostel fees, cost of Food, Clothing etc. to a Minimum of Five percentage of students from the Lower levels of society.
20. To provide, organize, promote maintain, manage and render charitable and benevolent services including old age homes, and any other auxiliary services to the needy poor sick, distressed, destituteorphans homeless, victims of Wars, Migrants, Migrants Retumees, Civildisturbances,Riots, natural calamities, famines, earthquakes, floods, fire or any disaster. Or such crisis, Rehabilitation of Human Societies, wherever possible Globally even with negotiating and availing Land equipment's, or any infrastructures from any government and non-government organizations.

Thampi V.S. 

Governing Body

Thampi Nagarjuna
Chairman

Nocer Mathew
Secretary 

Dr. K V Pramod
TreasurerSharing is Caring, One Rupee Challenge. Contribute Liberally.Nice Action Council
A/c No: 18410200004902
IFSCode:- FDRL0001841
Federal Bank
MUPPATHADAM -
ALUVA - 683 110

Create awesome websites!

പ്രിയ മിത്രങ്ങളെ, സ്വാതന്ത്ര്യനന്തരാ ഇന്ത്യയിൽ നാളിത് വരെയും ഭരണഘടന പ്രകാരം ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ രാജാക്കന്മാർ ആയ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ, രാഷ്ട്രീയ, ഉദ്യോഗസ്ഥ, ദുഷ് പ്രമാണിമാർ വെള്ളക്കാരെ പോലെ ഇന്നും യജമാനൻമാരെ ദാസ്ൻ മാരെ ക്കാൾ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ നില നിർത്തിയത് കാരണം നമ്മുടെ ഭരണഘടന അവകാശബോധം നമ്മൾക്ക് തരാതെ പുഴ്ത്തി വച്ചു, അതിനു എതിരെയുള്ള ധർമ പോരാട്ടം അറിവിൽ കുടി നേടുക, പങ്കെടുക്കുക നമ്മുടെ അവകാശം തിരിച്ചുഅറിഞ്ഞു നേടുക.

Nice Action Council

A/c No: 18410200004902

Federal Bank

MUPPATHADAM - ALUVA - 683 110

IFSCode:- FDRL0001841

 നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സംഭവന രൂപ അഞ്ഞൂറ് (500) അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടോ QR CODE വഴിയോ നല്‌കി സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അയക്കുക

T& C Apply if by any Chance beyond our limits, can't execute the programs as scheduled, Charity institutions Contributions will not be refunded, WR Chairman. 

Programmes & Meetings

Golden Opportunity to Know About Our Own ( GOLDEN ) Urine Donate & Liberally Support for Zero investment Self Treatment of Dangerous Deceases From AID's to Cancer, Total Miraculous Solutions For Every Deceases Other than Death 👌❤️🌹

Donate For Two Day's Programs Participations Food & Other Expenditures Only ₹1000/- ( One Thousand Only ) or Even Donate For A Good Cause.

Use our BANK QR code or Account Details, as International Expert's Participation. Can Exchange Valuable Knowledge's Confirm your Participations Send Your Donations And Screen Short your Payments Details to

Whatsaap +918281135900, /

 info.niceactioncouncil@gmail.com

അലുവയുടെ മഹാഭാഗ്യം.

ഒരു രൂപ ചിലവില്ലാതെ, ഒട്ടു വിധ മഹാരോഗങ്ങളെ സ്വമൂത്ര സേവയിൽ കുടി ( അനാദി കാലത്ത് സാക്ഷാൽ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ശ്രീ പാർവതി ദേവിക്ക് രഹസ്യമായി ഉപദേശിച്ച 107 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കുടിയും, അത് കൂടാതെ ഈജിപ്ത് ചൈന എന്നിവടങ്ങളിലും, അതുനീക ശാസ്ത്രം "Holi Water Therappy" എന്ന പേരിൽ വിശ്വ വിദ്യാലയങ്ങളിൻ പല ശാസ്ത്രീയ പഠന രേഖകൾ ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും, മാരക മായാ എയ്ഡ്‌സ് കാൻസർ, പ്രേമേഹം തുടങ്ങി മരണം ഒഴികെ ഏത് രാഗ രോഗതികളും സാമൂലം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം 2023, മെയ്‌ 13ശനിയാഴ്ച /14 ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആലുവയിൽ YMCA ഹാളിൽ നടക്കുന്നു ഏവരും വരിക അറിവുകൾ നേടുക ഭക്ഷണം മുതലായവക്ക് കേവലം ആയിരം രൂപ (₹1000) ബാർകോഡ് ഉപയോഗിച്ചോ,ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയോ അയച്ചു നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുക അതിന്റ രസീത് വാട്സ് ആപ്പ് ആയോ മെയിൽ ആയോ അയക്കുക

+918281135900,

info. niceactioncouncil@gmail.comNice Action Council
A/c No: 18410200004902
IFSCode:- FDRL0001841
Federal Bank
MUPPATHADAM -
ALUVA - 683 110

എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്?

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇവുടുത്തെ പൗരന്മാർ
രാജക്ക്‌മാരെ പോലെ അധികാരം അവകാശങ്ങൾ കയ്യാളുന്നവരാണ് എന്നാൽ ആ ബോധം അവർക്കോ അവരെ നയിക്കുന്ന ദാസൻമാരായ രാഷ്ട്രീയ, ഉദ്യോഗസ്ഥ, നിയമ ജ്യഡീഷ്യറി വർഗ്ഗത്തിനോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വിദേശികളുടെ ഭരണത്തിൽ ഏതൊക്ക് ബുധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നോ അതു അതിലും അ ദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനു തടയിടാനും ജനാധിപത്യ പ്രകാരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മായ ഭക്ഷണം ആരോഗ്യം പാർപ്പിടം ഇതൊക്കെ അവകാശ്മായി അനീതി ർഹിത മായിട്ടല്ല എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവനെ അതു സാധിക്കുവാൻ ആർട്ടിക്കിൾ 39,, bc യും 47 പഞ്ചായത്ത്‌ തലത്തിൽ നടപിടി യാക്കിതരേണം ആയതി ലേക്ക് എല്ലവരും ഇതിന്റ കോപ്പി - 5 ണ്ണം എടുക്കുക .ഒരു കോപ്പി പൂരിപ്പിച്ചു ഒപ്പിട്ടു,
1.പഞ്ചായത്ത്‌ സെക്രട്ടറി
2.പ്രസിഡന്റ്‌
3. ചിഫ് മിനിസ്റ്റർ
4. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
5. പ്രധാന മന്ത്രി

ഇത്രയും പേർക് അയക്കുക ഇതൊരു വരുംകാല രക്ത രഹിത രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവ ത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് അതിൽ ഭാഗഭാക്കു ആവുക
ജയ്‌ഹിന്ദ്‌!
CLICK THE LINK BELOW TO DOWNLOAD FORM.

Nice Action Council

+91 82811 35900
+91 98950 44162

Email: info.niceactioncouncil@gmail.com
Web: www.niceactioncouncil.org,
www.niceactioncouncil.in 

ADDRESS

Regd. office: 1/536
Meluha Enclave
Kodimittam - 683 110
Kadungalloor - Alangad Road. Aluva, Kerala, India.
Registration No:- 29/1V/2021

Public Grievance Cell (PGC)

PUNA SN-5 P.G.71 Old Private Bus Stand, Aluva - 683 101

SUBSCRIBE

Get monthly updates and free resources.

CONNECT WITH US

Article Title with Solid Background

Shape your future web project with sharp design and refine coded functions.